If you want to block an IP Address, you can add the below lines to your htaccess file.

order allow, deny
deny from IP-ADDRESS
allow from all

Replace IP-ADDRESS with the IP you want to block.

Дали Ви помогна овој одговор? 0 Корисниците го најдоа ова како корисно (0 Гласови)